رفتار Scroll To :

با دادن این رفتار به شئ مورد نظر باعث می شود که مکان شئ شما همان مکان دوربین بازی شود (منظور صفحه نمایشی که ما مشاهده می کنیم و اندازه آن نیز در تنظیمات پروژه خود مشخص می کنیم که در حالت عادی 854,480 است):

مثلا اگر یک بازی پلتفرمی داشته باشید (مثل بازی های قارچ خور و...) وقتی شخصیت بازی ما در حال حرکت است دوربین بازی نیز با او حرکت می کند و این رفتار همان نقش دوربین را دارد یعنی شما باید به شخصیت خود این رفتار دوربین را اضافه کنید.

در بازی فقط یک دوربین داریم ولی می توان به اشیاء های دیگر نیز دوربین اضافه کنیم فقط باید این دوربین فعلی را غیر فعال کنیم تا دوربین شئ مورد نظر فعال شود که آن را در رویداد نویسی (Event sheet) انجام میدهیم.

اندازه این دوربین به اندازه پروژه شما بستگی دارد و در بازی های بسیاری استفاده می شود و میشه گفت کلیدی ترین رفتار یک بازی پلتفرمی یا استراتژیکی است و در سبک های مختلفی نیز استفاده می شود.

این رفتار دستور (expressions) در پارامتر یا شرطی (conditions) ندارد فقط دو تا گزینه وظیفه (action) دارد و یک خواص در پنجره ویژگی ها دارد.

پنجره ویژگی های Scroll To :

این رفتار فقط یک خواص در پنجره ویژگی ها دارد :

  • حالت پیفرض (Initial state): شما می توانید این رفتار را روی شئ مورد نظر فعال (enabled) یا غیر فعال (disabled) کنید که اگر غیر فعال کنید دیگر دوربین همراه شخصیت ما حرکت نمی کند.

وظیفه های این رفتار (Scroll To):

این رفتار فقط یک وظیفه دارد که:

  • Set enabled : برای تغییر حالت پیشفرض فعال یا غیر فعال بودن بکار میرود مثلا اگر روی دکمه غیر فعال کلیک شد (event) مثلا دوربین ما غیر فعال (disabled) بشه چون غیر فعال شده دیگر دوربین همراه شخصیت ما حرکت نمی کند.
  • Shake : برای لرزش دوربین بکار میرود که شامل 3 پارامتر است که شامل : اندازه لرزش (Magnitude) -- زمان لرزش (duration) -- قدرت لرزش (Constant magnitude)