رفتار Fade :

این رفتار باعث می شود تا شئ مورد نظر , قابلیت ظاهر شدن و محو شدن را داشته باشد در یک دوره زمانی خاص مثلا یک شئ در شروع بازی شروع به محو شدن می کند و بعد از محو شدن حذف می شود.

این رفتار چند مرحله را به ترتیب می تواند انجام دهد:

 • در حالی که شئ مخفی است (روشنایی آن صفر است) کم کم در زمانی که مشخص می کنید شروع به ظاهر شدن می کند (روشنایی آن در زمان مشخص شده زیاد می شود). (Fade in time)
 • بعد از اینکه جسم بصورت کامل ظاهر شد (روشنایی آن کامل شد) زمان آن را برای مدتی که می خواهید در همان حالت بماند را مشخص می کنید.(Wait time)
 • وقتی زمان منتظر ماندن (Wait time) تمام شد شروع به محو شدن می کند (روشنایی آن کم می شود تا مخفی شود) (Fade out time)
 • می توان مشخص کردن بعد از مخفی شدن (Fade out time) شئ حذف شود (destroyed) یا اینکه حذف نشود.


مثلا میگیم شئ لوگو در 1 ثانیه طول بکشید که ظاهر شود (Fade in time) و تا 2ثانیه در همین حالت بماند (Wait time) و بعد از تمام شدن 2ثانیه حالا 1 ثانیه طول بکشد که محو شود (Fade out time) و پس از محو شدن کامل حذف شود. (destroyed)

توصیه می شود که اگر اشیاء بعد از محو شدن کامل دیگر کاربردی در روند بازی ما نداشتند حذف شوند زیرا اگر مخفی بمانند سرعت عملکر و CPU را پایین میاورد اگر اشیاء زیاد باشند

پنجره ویژگی های Fade :

این رفتار پنج خواص در پنجره ویژگی ها دارد :

 • فعال بودن در حالت اجرا (Activate at start): اگر فعال باشد (Yes) پس از اینکه لایوت (مرحله بازی) اجرا شد این رفتار شروع به محو شدن می کند ولی اگر غیر فعال باشد (No) می توانید برای آن در رویداد نویسی (Event sheet) زمان مشخص کنید.
 • زمان طول کشیدن در ظاهر شدن (Fade in time) : زمانی که طول بکشد تا شئ شروع به ظاهر شدن کند (منظور روشنایی) اگر هم 0 باشد یعنی تصویر کامل ظاهر است و مخفی نیست.
 • زمان منتظر ماندن در حالت ظاهر بودن (Wait time): زمانی که تصویر مرحله اول که ظاهر شدن بود را طی کرد می توان زمانی برایش مشخص کرد تا بعد از آن زمان شروع به محو شدن کند.
 • زمان طول کشیدن در محو شدن (Fade out time): زمانی که طول بکشد تا شئ شروع به محو شدن کند (منظور روشنایی) اگر هم 0 باشد یعنی تصویر کامل ظاهر است و مخفی نمی شود.
 • حذف Destroy : اگر گزینه After fade out فعال باشد بعد از اینکه شئ بصورت کامل محو شد (مخفی شد) حذف می شود در غیر اینصورت حذف نمی شود (NO).

شرط های این رفتار (Fade conditions):

این رفتار سه شرط (event) دارد که هر سه فقط یکبار در بازی اجرا می شوند چون با On شروع شده اند:

 • On fade-in finished : وقتی شئ بصورت کامل ظاهر شد.
 • On wait finished : وقتی شئ در حالت منتظر ماندن بود.
 • On fade-out finished : وقتی شئ بصورت کامل محو شد.

وظیفه های این رفتار (Fade conditions):

این رفتار پنج وظیفه (action) دارد هر کدام که با On شروع شده اند فقط یکبار در بازی اجرا می شوند :

 • Restart fade : شروع مجدد رفتار یا ریستارت آن.
 • Start fade : اگر فعال (Yes) بود بعد از شروع مرحله اجرا می شود در غیر اینصورت اجرا نمی شود. (No).
 • Set fade-in time : زمانی که طول بکشد تا شئ شروع به ظاهر شدن کند (منظور روشنایی).
 • Set fade-out time : زمانی که طول بکشد تا شئ شروع به محو شدن کند (منظور روشنایی).
 • Set wait time : زمان منتظر ماندن در حالتی که تصویر کامل ظاهر شده است.

دستورات این رفتار (Fade expressions):

در پنجره پارامتر می توان از سه مقدار این رفتار استفاده کرد:

 • FadeInTime
 • FadeOutTime
 • WaitTime

مثلا : Sprite.Fade.WaitTime