رفتار  8Direction :

این رفتار به شئ شما این امکان را میدهد تا شئ به سمت بالا , پایین , چپ , راست و قطر (منظور شمال شرقی یا غربی یاجنوب شرقی یا غربی...) حرکت کند.بطور پیشفرض با کلید های جهت کیبورد <^> حرکت می کند.

این رفتار بیشتر برای بازی هایی که دوربین از بالا به پایین است مناسب است همچنین می توان حرکت آن را در چهار جهت بالا و پایین , چپ و راست تنظیم کرد:این رفتار با رفتار جامد (solid) سازگار است و واکنش نشان میدهد.


پنجره ویژگی ها :

این رفتار شامل 7 خواص است که باعث می شود شخصیت (شئ ای که رفتار 8 جهت را دارد):

 • Max speed : مشخص کردن حداکثر سرعت شخصیت بر حسب پیکسل بر ثانیه.
 • Acceleration : شتاب حرکت شخصیت را مشخص می کند که هر چقدر عدد کوچکتر باشد شتاب نیز بیشتر است که بر حسب پیکسل بر ثانیه بر ثانیه.
 • Deceleration : مشخص کردن کاهش سرعت زمانی که می خواهید مسیر حرکت را تغییر بدهید مثلا در حال حرکت به سمت راست هستید سپس تغییر جهت میدید و به سمت چپ حرکت می کنید که کمی طول می کشد تا شتاب شخصیت کم شود که بر حسب پیکسل بر ثانیه بر ثانیه.
 • Directions : نوع حرکت در محور ها را مشخص می کند که بطور پیشفرض 8 (8Directions) جهت است که می توانید آن را فقط چهار جهت ( 4directions) کنید یا فقط در در دو جهت بالا و پایین (Up & down) یا چپ و راست (Left & right) تغییر دهید.
 • Set angle : چرخش تصویر شئ را مشخص می کند که اگر No باشد موقع جابجایی در محور ها, تصویر شئ تغییر نمی کند و ثابت است اگر 90 درجه باشد موقع جابجایی فقط در چهار جهت اصلی تصویر به آن سمت 90درجه تغییر می کند اگر 45درجه باشد در هشت جهت نیر تصویر شئ 45 درجه تغییر می کند و در نهایت 360 درجه برای چرخش تصویر در همه زاویه ها است.
 • Default controls : اگر فعال (Yes) باشد شخصیت را ما کنترول می کنیم یعنی می توانیم با کلید های جهت <^> آن را به سمت راست یا چپ هدایت کنیم در غیر اینصورت ما نمی توانیم خود آن را کنترول کنیم (که در حالت غیرفعال (NO) بیشتر برای شخصیت های دیگر بازی بکار میرود مثل دشمنان).
 • Initial state : شما می توانید حالت پیشفرض برای این رفتار را روی شخصیت فعال (enabled) یا غیر فعال (disabled) کنید که اگر غیر فعال کنید می توانید آن را در زمان مشخص در رویداد نویسی فعال کنید.

شرط های این رفتار :

این رفتار شامل 12 رویداد یا اونت است که هر کدام که با Is شروع می شوند در طی بازی پیوسته در حال اجرا هستند ولی اگر با On شروع شوند فقط یکبار (triggers) در زمان مشخص شده اجرا می شوند که شامل:

 • Compare speed : برسی سرعت فعلی شخصیت مثلا اگر سرعت شخصیت ما برابر 500 شد تایمر بازی شروع شود.
 • Is moving : زمانی که شخصیت در حال حرکت بود یعنی سرعت آن غیر از 0 بود.

وظیفه های این رفتار :

این رفتار دارای 11 وظیفه (action) است که شامل:

 • Reverse : معکوس شدن مسیر حرکت مثلا وقتی شخصیت به راست میروید بعد از زدن کلیدی به راست حرکت کند.
 • Set acceleration : شتاب حرکت شخصیت را تنظیم می کند که در بالا توضیح دادیم.
 • Set deceleration : مشخص کردن کاهش سرعت زمانی که می خواهید مسیر حرکت را تغییر بدهید که در بالا توضیح دادیم.
 • Set max speed : مشخص کردن حداکثر سرعت شخصیت بر حسب پیکسل بر ثانیه.
 • Set enabled : می توانید حالت عمل کردن برای این رفتار را روی شخصیت فعال (enabled) یا غیر فعال (disabled) کنید.
 • Set ignoring input : می توانید کلید های ورودی را قطع و وصل کنید مثلا وقتی شخصیت در حال حرکت به راست است دیگر نتوان کلید های حرکت را بزند.
 • Set speed : تنظیم سرعت تیر بر حسب پیکسل بر ثانیه .
 • Set vector X : تنظیم کردن دستی برای حرکت شخصیت در محور افقی X .
 • Set vector Y : تنظیم کردن دستی برای حرکت شخصیت در محور عمودی Y.
 • Simulate control : کنترول کردن دستی شخصیت برای حرکت که برای شخصی سازی کلید های حرکت این امکان مفید است.
 • Stop : یک راه ساده برای تغییر سرعت حرکت به صفر.

دستورات این رفتار :

می توانید در پنجره پارامتر ها از دستورات این رفتار استفاده کنید که در مورد آن ها در بالا پنجره ویژگی ها توضیح دادیم که برای دریافت مقدار:

 • Acceleration
 • Deceleration
 • MaxSpeed

مثلا می خواهید سرعت دشمن برابر با سرعت شخصیت باشد: Player.platform.MaxSpeed

 • MovingAngle : دریافت زاویه قرار گیری شخصیت روی اشیاء دیگر بر حسب درجه.
 • Speed : سرعت فعلی شخصیت را نشان میدهد.
 • VectorX : سرعت و جهت فعلی حرکت شخصیت در محور افقی را نشان می دهد که اگر سمت چپ باشد مقدار سرعت منفی است که بر حسب پیکسل بر ثانیه.
 • VectorY : سرعت و جهت فعلی حرکت شخصیت در محور عمودی را نشان می دهد که اگر سمت بالا باشد مقدار سرعت منفی است.(در کامپیوتر بر خلاف ریاضیات از بالا یه پایین مقدار زیاد می شود) که بر حسب پیکسل بر ثانیه.