رفتار Timer :

با دادن این رفتار به شئ می توانید آن شئ را در زمان های خاص کنترول کنید.این رفتار خیلی مناسب تر از این است که بخواهید خودتان یک زمان سنج را در رویداد نویسی ایجاد کنید مثلا بجای اینکه از رویداد های دستوری

Every X seconds  یا Wait و... استفاده کنید و رویداد های خود را پیچیده تر و سنگین تر کنید می توانید از تایمر استفاده کنید.

شما می توانید از این رفتار چند بار از زمانش استفاده کنید مثلا دشمن بعد از برخورد به شمشیر ما پس از 10ثانیه بعد نابود شود یا وقتی ماشین پشت چراغ قرمز ایستاده است پس از 23 ثانیه چراغ سبز شود و ماشین حرکت کند.

برچسب ها (Tags):

شاید لازم باشد که یک شئ چند زمان مختلف را داشته باشد مثلا وقتی پشت چراغ قرمز است 23 ثانیه منتظر بماند و وقتی پشت چراغ زرد ایستاده است 5 ثانیه منتظر بماند و.. آیا باید 2 بار این رفتار را به شئ ماشین اضافه کنیم؟؟؟

جواب خیر, ما با استفاده از تگ ها یا برچسب ها می توانیم آن ها را از هم جدا کنیم مثلا تگ چراغ قرمز "Red" است و تگ چراغ زرد "yellow" است و این تگ ها دلخواه هستند و هر چیزی می توانیم داخل آن ها بنویسیم.

شرط های این رفتار:

این رفتار فقط یک شرط یا اونت دارد که:

  • On timer : وقتی زمان در تگ مشخص شده به پایان رسید مثلا وقتی تایمر شئ ما تمام شد حالا شئ ما حذف شود.

وظیفه های این رفتار:

این رفتار شامل دو وظیفه (action) است که شامل:

  • Start timer : برای شروع تایمر یا زمان از این وظیفه یا اکشن استفاده می کنیم که شامل 3 پارامتر است که پارامتر اولی مدت زمان (Duration) را مشخص می کند که بر حسب ثانیه است و پارامتر دومی نوع تایمر (Type) را مشخص می کند که دو حالت یکبار (once) و منظم (Regular) دارد مثلا اگر یکبار باشد پس از پایان زمان دیگر عمل نمی کند ولی اگر منظم باشد به میزان زمانی که براش مشخص کردین اجرا می شود و سومی تگ (tag) آن را مشخص می کند که برای جداسازی چند زمان از تگ استفاده می کنیم.
  • Stop timer : می توانید تایمر یک تگ را متوقف کنید فقط کافی است تگ آن را مشخص کنید.

دستورات این رفتار:

  • "CurrentTime"tag: دریافت مقدار زمانی که گذشته در تگ مشخص شده که وقتی به آن زمان برسید دوباره از 0 شروع می کند.
  • "Duration"tag: دریافت مقدار مدت زمان در تگ مشخص شده.
  • "TotalTime"tag: دریافت کل مقدار زمانی که گذشته در تگ مشخص که اگر قرار باشد پشتر سر هم اجرا شود زمان کل را حساب می کند مثلا دوبار پشت چراغ قرمز که 23 ثانیه است را محاسبه می کند که 46 است و وقتی استوپ می شود به 0 تغییر می کند.

"sprite.timer.TotalTime"Red