مشخصات

موضوع

 هیجان‌‌انگیز

قیمت 1000
توسعه دهنده روبیت

در این بازی شما با پرواز کردن در بین موانع باید از برخورد با آنها جلوگیری کنید.این بازی بسیار چالش بر انگیز است.