3-افزودن جزئیات:

گام اول:

اکنون یک تابلو بر روی در کافی شاپ قرار می دهیم.یک مستطیل کوچک با رنگ R=234 G=210 B=197 رسم کنید.ابزار Polygon Tool را انتخاب و در جایی از بوم کلیک کنید.

  در پنجره باز شده مقدار sides را 3 در نظر گرفته و روی دکمه OK کلیک کنید.رنگ خط دور مثلث باید مشابه رنگ مستطیل ، ولی زمینه آن بدون رنگ باشد.سپس آنرا تغییر اندازه داده و بالای مستطیل قرار دهید.

ابزار Type Tool (T) را با فونت Myriad Pro  انتخاب،رنگ آنرا R=63 G=134 B=137  در نظر گرفته و متن را تایپ کنید.اندازه متن را تغییر داده و آنرا روی مستطیل قرار دهید.متن را بهمراه دو شکل انتخاب و آنها را در یک گروه قرار دهید.سپس به منوی Object رفته ، Expand را برگزیده و روی دکمه OK کلیک نمایید. 

         

گام دوم:

یک بیضی به ابعاد 60 × 140 پیکسل رسم،سپس یک مستطیل ترسیم نموده و در مرکز آن قرار دهید.هر دو شکل را انتخاب  کرده ، به پنل Pathfinder رفته و روی Minus front کلیک نمایید.

ما از این شکل به عنوان راهنما جهت نوشتن متن روی پنجره استفاده خواهیم کرد.

کمان ایجاد شده را در وسط پنجره قرار داده،ابزار Type on a Path Tool را انتخاب و در جایی در سمت چپ کمان کلیک کنید.فونت American Typewriter  را انتخاب،رنگ سفید و اندازه 16.5pt  را برای خط دور (stroke) آن در نظر گرفته و متن را بنویسید.

گام سوم:

اکنون یک فنجان قهوه بر روی پنجره رسم می کنیم.ابزار Ellipse Tool (L) را انتخاب و یک دایره رسم کنید.ابزار Delete Anchor Point Tool (-) را انتخاب کرده و روی نقطه بالایی دایره کلیک نمایید تا حذف شود.

توسط ابزار Selection Tool (V) شکل را انتخاب و قسمت بالای آنرا کمی به پایین بکشید تا کوتاهتر شود.سپس یک بیضی باریک با رنگ R=53 G=53 B=3 رسم و بالای آن قرار دهید.

یک دایره با خط دور(stroke) ضخیم ، برای دسته فنجان رسم می کنیم.ابزار Convert Anchor Point Tool (Shift-C) را انتخاب و روی نقطه پایینی کلیک کنید.سپس توسط Direct Selection Tool (A) آنرا گرفته و به پایین درگ نمایید.در آخر توسط Rotate Tool (R) دسته را کمی بچرخانید.

به منوی Object بروید ، گزینه Expand را انتخاب و روی OK کلیک کنید.سپس آنرا تغییر اندازه داده و آنرا روی فنجان قرار دهید.

یک مستطیل باریک با رنگ سفید رسم کنید.به منوی Effect رفته ، Wrap و سپس Flag  را انتخاب نموده و مقادیر آنرا مطابق تصویر زیر وارد نمایید.در حالیکه مستطیل هنوز در حالت انتخاب قرار دارد به منوی Object رفته و Expand appearance را انتخاب کنید.

 کلیدهای Alt-Shift را نگه داشته و به سمتی درگ کنید تا یک نمونه از آن ساخته شود.سپس هر دو را بالای فنجان قرار دهید.

فنجان را روی پنجره قرار دهید.

گام چهارم:

ما می خواهیم ناودان را در سمت چپ ساختمان ایجاد کنیم.لایه building را انتخاب ، یک مستطیل باریک به اندازه ارتفاع ساختمان ، رسم و رنگ R=109 G=85 B=68 را برای آن در نظر بگیرید.

برای افزودن جزئیات به ناودان ، یک دایره در پایین و یک مستطیل مانند شکل زیر با رنگ R=79 G=59 B=46 رسم کنید .

روی مستطیل کوچک کلیک کرده و ضمن گرفتن Alt-Shift  به سمت بالا درگ نمایید.

کلیدهای Control-D را چند مرتبه فشار دهید تا جند نمونه دیگر از آن ساخته شود.

گام پنجم:

یک ساعت به سمت چپ ساختمان اضافه می کنیم.ابزار Ellipse Tool (L) را انتخاب و اولین دایره را با رنگ R=109 G=85 B=68 رسم می کنیم.دومی را کوچکتر با رنگ سفید رسم و روی قبلی قرار می دهیم.سس یک دایره خیلی کوچک با رنگ R=109 G=85 B=68 رسم و با استفاده از پنل Align آنرا در مرکز قرار می دهیم.

توسط ابزار Line Segment Tool (\) دو خط با رنگ R=109 G=85 B=68 رسم کنید.در پنل Stroke ، مقدار weight را زیادتر کرده و Round Cap را انتخاب نمایید.

در حالیکه دو خط در حال انتخاب قرار دارند ، به منوی Object رفته ، Expand را انتخاب و روی OK کلیک کنید.

مانند شکل زیر دایره های کوچک دیگری رسم نموده و در جای مناسب قرار دهید.

یک مستطیل رسم ، کلیدهای Alt-Shift  را نگه داشته و درگ کنید تا یک نمونه از شکل ساخته شود.سپس آنها را در پشت ساعت قرار دهید (Object > Arrange > Send to Back) .

همه اشکال مربوط به ساعت را انتخاب و آنها را در یک گروه قرار دهید (Control-G) .سپس اندازه آنرا تغییر داده و در سمت چپ ساختمان قرار دهید.

گام ششم:

اجازه دهید که تعدادی گل و گلدان اضافه کنیم.

برای رسم نخستین گلدان ، یک مربع به رنگ R=232 G=201 B=193 رسم کنید.نقطه واقع در بالا و سمت چپ آنرا توسط Direct Selection Tool (A) گرفته و کمی به سمت چپ بکشید.برای سمت دیگر نیز همین کار را انجام دهید.سپس به منوی Effect رفته و Stylize  و سپس Round Corners را برگزیده ، مقدار Radius را 3 پیکسل درج نمایید.

سپس یک بیضی دراز به رنگ R=188 G=204 B=31 رسم کنید.ابزار Delete Anchor Point Tool (-) را انتخاب و روی نقطه پایینی آن کلیک نمایید.در آخر Convert Anchor Point Tool (Shift-C) را انتخاب و روی نقطه بالایی آن کلیک کنید.

بیضی را زیر گلدان قرار داده (Object > Arrange > Send to Back) ، و هر دو را انتخاب و در یک گروه قرار دهید (Control-G) .سپس آنرا در جلوی کافی شاپ قرار دهید.

برای گلدان جلوی پنجره ، یک مستطیل به رنگ R=232 G=201 B=193 رسم کنید.توسط Direct Selection Tool (A) نقطه بالایی و سمت چپ آنرا انتخاب و کمی به سمت چپ بکشید.برای سمت راست نیز همین کار را انجام دهید.سپس به منوی Effect رفته ، Stylize و سپس Round Corners را برگزیده و مقدار Radius را 3 پیکسل در نظر بگیرید.

برای گلها ، یک مربع به رنگ R=188 G=204 B=31 رسم کنید.سپس به منوی Effect رفته و Distort & Transform و سپس Pucker & Bloat را برگزیده و مقدار آنرا 75% در نظر بگیرید.سپس به منوی Object رفته و روی Expand Appearance کلیک نمایید.در آخر یک دایره سفید به مرکز آن اضافه کنید.

چندین نمونه از گل با اندازه های مختلف ایجاد ، و رنگ نیمی از آنها را به R=63 G=134 B=137 تغییر دهید.سپس آنها را در بالای گلدان قرار دهید.

گلها و گلدان را در یک گروه قرار داده (Control-G) و از آن کپی گرفته و جلوی پنجره ها قرار دهید.

گام هفتم:

یک نیمکت در جلوی کافی شاپ قرار می دهیم.یک مستطیل به رنگ سفید رسم و Alt-Shift را نگه داشته و درگ کنید تا یک نمونه از آن ایجاد شود.سپس یک مستطیل سفید باریکتر رسم نمایید.

دو مستطیل باریک دیگر ، البته در حالت عمودی رسم و در آخر همه را در یک گروه قرار دهید (Control-G) .

این هم نتیجه کار:

امیدوارم از این آموزش بهره کافی را برده باشید.