گام سیزدهم:

دوباره مستطیل مشکی لبه گردی که در گام هفتم ایجاد کردیم را انتخاب و به منوی Effect رفته و Stylize و سپس Drop Shadow را برگزینید.مقادیر آنرا مطابق با تصویر سمت چپ تغییر داده و روی دکمه OK کلیک کنید و دوباره به منوی Effect بروید و Stylize و پس از آن Drop Shadow را برگزینید.مقادیر آنرا نیز مطابق تصویر سمت راست وارد نموده و روی OK کلیک نمایید:

گام چهاردهم:

یک دایره با قطر 24 پیکسل رسم ،مطابق تصویر اول یک گرادیانت خطی بر آن اعمال و در جای خود قرار دهید.سپس دو نمونه از آن ایجاد (Control + C > Control + F > Control + F) و کپی بالایی را یک پیکسل به سمت راست حرکت دهید.هر دو کپی را انتخاب و در پنل Pathfinder روی دکمه Minus Front کلیک کنید.سپس مطابق تصویر سوم یک گرادیانت خطی بر آن اعمال و Opacity آنرا به 15 درصد کاهش دهید:

گام پانزدهم:

دایره ای که در مرحله قبل رسم کردیم را انتخاب و دو کپی از آن ایجاد کنید (Control + C > Control + F > Control + F) ،کپی بالایی را انتخاب و آنرا یک پیکسل به سمت چپ حرکت دهید.هر دو کپی را با هم انتخاب و به پنل Pathfinder رفته و روی Minus Front کلیک نمایید.سپس یک گرادیانت خطی مطابق تصویر سوم بر آن اعمال و Opacity آنرا به 15 درصد کاهش دهید:

گام شانزدهم:

دوباره دایره 24 پیکسلی را انتخاب و دو نمونه از آن ایجاد کنید (Control + C > Control + F > Control + F) .کپی بالایی را انتخاب و آنرا 3 پیکسل به سمت چپ حرکت دهید.دو کپی را با هم انتخاب و رد پنل Pathfinder روی Minus Front کلیک نمایید.سپس یک گرادیانت خطی مطابق تصویر سوم بر روی شکل ایجاد شده اعمال و  Minus Front آنرا به 15 درصد کاهش دهید:

گام هفدهم:

دو مستطیل باریک به ابعاد 6 × 1رسم کرده و رنگ اولی را مشکی و دیگری را سفید نمایید.سپس آنها را مطابق تصویر اول در جای خود قرار داده و به منوی Effect رفته و Stylize و پس از آن Rounded Corners را برگزینید.در پنجره باز شده مقدار radius را 0.5 در نظر گرفته و روی OK کلیک نمایید.در حالیکه دو شکل در حال انتخاب قرار دارد به منوی Effect رفته و Distort & Transform و سپس Transform را انتخاب کنید و مقادیر آنرا مطابق تصویر دوم وارد کرده و روی OK کلیک نمایید.

گام هجدهم:

مستطیل گوشه گردی را که در مرحله قبل ایجاد کردیم را انتخاب و به منوی Object رفته و Expand Appearance را انتخاب کنید.گروه ایجاد شده را با رفتن به منوی Object  و انتخابCompound Path  و سپس Make ، به مسیر مرکب تبدیل می کنیم و بعد رنگ R=120 G=120 B=120 را به آن نسبت داده و Blending Mode آنرا به Multiply تغییر دهید:

گام نوزدهم:

اکنون مستطیل گوشه گرد سفید را که در مرحله هفدهم ایجاد کردیم را انتخاب و به منوی Object رفته و Expand Appearance را برگزینید.حالا به منوی Object بروید و Compound Path و سپس Make را انتخاب نمایید .رنگ شکل را سفید و Opacity آنرا نیز به 13 درصد کاهش دهید:

گام بیستنم:

همه اشکالی را که در شش مرحله آخر ایجاد کردیم را انتخاب و آنها را در یک گروه قرار دهید (Control + G) .گروه جدید را انتخاب و به منوی Object رفته و Transform و سپس Reflect را برگزینید.تیک گزینه Vertical را زده و روی دکمه Copy کلیک کنید.گروه جدید را به سمت راست حرکت داده و مانند تصویر سوم در جای خود قرار دهید.

گام بیست و یکم:

همه اشیایی را که در 15 مرحله آخر ایجاد کردیم ، را انتخاب و آنها را در یک گروه قرار دهید (Control + G) .به پنل لایه ها بروید و نام گروه جدید را "Button" بگذارید. Snap را غیر فعال کنید (View > Snap to Grid) . مطابق با تصویر دوم ، توسط ابزار Type Tool (T) کلمه "ON" را تایپ کنید.

فونت "Century Gothic" را با اندازه 12 و نوع Bold بکار برید.متن را انتخاب و به پنل Appearance رفته و یک fill جدید با کلیک بر روی دکمه Add New Fill ایجاد و رنگ آنرا به R=57 G=181 B=74 تغییر دهید.

سپس به منوی Effect رفته و Stylize و سپس Drop Shadow را برگزینید.سپس مقادیر انرا مطابق با تصویر وارد نموده و روی OK کلیک کنید:

گام بیست و دوم:

متن را دوباره انتخاب و یک fill دیگر برای آن ایجاد و رنگ آنرا به R=57 G=181 B=74 تغییر دهید.سپس به منوی Effect رفته و Stylize و سپس Outer Glow را برگزینید.مقادیر را مطابق با تصویر زیر وارد نموده و روی OK کلیک کنید.بعد به پنل Appearance بروید و سومین fill را هم با رنگ R=57 G=255 B=74 اضافه نمایید.

پس از آن به منوی Effect رفته و Path و سپس Offset Path را برگزینید.در پنجره باز شده مقدار Offset را 0.6- وارد کرده و روی OK کلیک نمایید:

گام بیست و سوم:

همه اشکالی را که تاکنون رسم کرده ایم را انتخاب و آنها را در یک گروه قرار دهید (Control + G).یک کپی از گروه ایجاد و آنرا مطابق تصویر دوم به سمت راست حرکت دهید. روی گروه جدید متمرکز شده و متن آنرا حذف کنید.آبجکت "Button" را انتخاب و آنرا 64 پیکسل به سمت راست حرکت دهید.به پنل لایه ها بروید و گروه "Button" را باز کرده و مستطیل لبه گرد مشکی،واقع در پایین لایه را انتخاب و به پنل Appearance بروید.در این پنل افکت Drop Shadow را باز و مقدار X Offset را معکوس نمایید (یعنی مقدار 1 را به 1- تغییر دهید).

گام بیست و چهارم:

روی دومین گروهی که در گام قبلی ایجاد کردیم تمرکز کرده و کلمه "OFF" را به آن اضافه نمایید.رنگ این کلمه R=20 G=20 B=20 ، فونت "Century Gothic" ،سبک Bold  و اندازه آنرا 12 در نظر بگیرید. همچنین یک افکت Drop Shadow مطابق تصویر به آن اعمال نمایید.

گام بیست و پنجم:

در آخر،شما می توانید به راحتی رنگ دکمه ها را تغییر دهید.مستطیل گوشه گرد اصلی(مستطیلی که در گام دوم رسم کردیم) را انتخاب ، و یک کپی از ان ایجاد کرده (Control + C > Control + F) و روی همه اشکال قرار دهید (Shift + Control + [ ).کپی جدید را انتخاب و در پنل Appearance ،stroke ها و افکتهای آنرا حذف کرده و رنگ آنرا به R=215 G=225 B=242 تغییر و Blending Mode آنرا به Color تغییر دهید.

شما می توانید برای گروه " button" نیز از همین تکنیک استفاده نمایید.

کار به پایان رسید.

شما می توانید با این تکنیک دکمه هایی با طرحها و رنگهای گوناگون ایجاد کنید: