در این آموزش شما روش ترسیم یک ماشین از نمای بالا را در نرم افزار ایلوستریتور فرا می گیرید.

ا-ایجاد طرحهای ابتدایی:

گام اول:

توسط ابزار (Ellipse Tool (L شاستی ماشین را رسم می کنیم.یک بیضی به ابعاد  300 × 130 پیکسل رسم و توسط ابزار (Direct Selection Tool (A دو نقطه کناری آنرا به پایین حرکت دهید تا قسمت پایین آن کمی پهن تر شود.

گام دوم:

یک بیضی کوچکتر به ابعاد 155 × 55  پیکسل رسم و آنرا در سمت چپ شاستی قرار دهید.نقاط کناری آنرا کمی به بالا حرکت دهید تا قسمت پایین آن کمی تیز شود.

گام سوم:

یک مستطیل به ابعاد  125 × 130  رسم و آنرا در پایین شاستی قرار دهید.توسط ابزار (Direct Selection Tool (A دو نقطه پایین مستطیل را انتخاب و توسط Live Corners گوشه های پایینی آنرا گرد نمایید.

گام چهارم:

اکنون توسط Rounded Rectangle Tool, یک مستطیل با گوشه های گرد رسم و در سمت چپ مستطیل قرار دهید.

قطعات رسم شده را در سمت راست ماشین نیز قرار دهید.بیضی و مستطیل لبه گرد کوچک را انتخاب و روی ابزار (Reflect Tool (O دبل کلیک کنید تا کادر محاوره ای آن باز شود.از قسمت Axis گزینه Vertical را انتخاب و روی دکمه Copy کلیک نمایید و قطعات کپی شده را در سمت راست ماشین قرار دهید.

گام پنجم:

حالا شیشه جلو ماشین را می سازیم.یک مستطیل کوچک به ابعاد 18 × 110 پیکسل رسم و داخل شاستی قرار دهید.به منوی Effect رفته و Warp و سپس Arc Upper را انتخاب و قسمت Horizontal را برگزیده و مقدار آنرا 20% در نظر بگیرید.سپس به منوی Object رفته و Expand Appearance را انتخاب نمایید.سپس قطعه قوسدار را در جای خود قرار دهید.

سپس در منوی Object گزینه Path و سپس Offset Path را برگزینید.در پنجره باز شده مقدار Offset را 5- پیکسل در نظر بگیرید تا یک شکل کوچکتر درون آن ایجا د شود و روی دکمه OK کلیک کنید.

گام ششم:

در آخر قطعات میانی ماشین را رسم می کنیم.دو مستطیل کوچک رسم و در وسط ماشین قرار دهید.این دو شکل مربوط به صندلی های ماشین ما هستند.گوشه های بالایی مستطیل بالا و گوشه های پایینی مستطیل پایین را توسط Live Corners گرد نمایید.

در اخر برای فرمان سه بیضی درون هم رسم کنید.

اکنون قطعات اصلی ماشین ما آماده است و می توانیم انها را رنگ آمیزی کنیم.

2-اعمال رنگ و جزئیات:

گام اول:

بزرگترین قطعه ماشین را انتخاب،و یک گرادیانت شعاعی (radial gradient) از قرمز روشن در مرکز و قرمز تیره تر در گوشه ها  روی آن اعمال می کنیم.از ابزار (Gradient Tool (G برای تغییر اندازه گرادیانت استفاده نمایید تا سایه دقیقا در گوشه ها ایجاد شود..

گام دوم:

گلگیرهای ماشین را انتخاب و ابزار (Eyedropper Tool (I را انتخاب و روی قطعه بزرگ کلیک کنید تا گرادیانت آن روی گلگیرها نیز اعمال شود.سپس نوع گرادیانت آنها را به Linear تغییر داده و آنرا در حالت عمودی قرار دهید تا بالای آنها قرمز روشن و قسمت پایین تیره تر شود.سپس انها را زیر شاستی قرار دهید. (]-Shift-Control)

یک مستطیل گوشه گرد با رنگ قرمز رسم و آنرا در زیر شاستی قرار داده (]-Shift-Control) و آنرا در جلوی ماشین قرار دهید تا شکاف جلو ی ماشین پر شود..

گام سوم:

گرادیانت خطی (linear gradient) مشابه قطعات دیگر،روی دو مستطیل لبه گرد کوچک اعمال و زاویه آنرا 90 درجه در نظر بگیرید.

گام چهارم:

بر روی مستطیل واقع در عقب ماشین یک radial gradient اعمال کرده و آنرا در زیر قطعه بزرگ ماشین قرار دهید (]-Control-Shift)

گام پنجم:

اکنون نوبت رنگ آمیزی شیشه جلو ماشین است.قطعه بیرونی را با رنگ قرمز روشن  کمی روشنتر از رنگ بدنه ماشین و قطعه داخلی را با گرادیانت خطی عمودی با رنگ آبی روشن رنگ آمیزی نمایید.

گام ششم:

اکنون انعکاس روی شیشه را ایجاد می کنیم.دو مستطیل باریک با رنگ دلخواه رسم کرده و در پنل Transparency مد آنرا روی Screen و Opacity آنرا روی 50 قرار دهید.

کلید Shift را نگه داشته و دو مستطیل را 45 درجه بچرخانید،و آنرا روی شیشه قرار دهید.اکنون این دو شکل و قسمت آبی شیشه را با هم انتخاب و ابزار Shape Builder را برگزیده ،کلید Alt را نگه داشته وقسمتهای بیرونی را که نیاز ندارید را حذف نمایید.در آخر رنگ آنرا سفید کنید..

گام هفتم:

اکنون بافت روی صندلیها را درست می کنیم.یک مستطیل به ابعاد 60 × 13 پیکسل رسم و با گرادیانت خطی افقی از سفید تا خاکستری روشن رنگ نمایید.

کلیدهای Alt-Shift را گرفته و به سمت راست درگ کنیدع تا یک نمونه از شکل ساخته شود.سپس کلیدهای Control-D را چند بار فشار دهید تا هفت کپی دیگراز شکل ایجاد شود و در آخر آنه را در یک گروه قرار دهید (Control-G) . 

گام هشتم:

صندلیها را انتخاب،یک کپی از انها گرفته (Control-C) و آنرا روی قبلی قرار دهید (Control-F).بافت صندلی را در زیر صندلیها قرار داده (]-Control را چند مرتبه فشار دهید) و کلیدهای Alt-Shift را پایین نگه داشته و آنرا به بالا درگ کنید تا یک نمونه دیگر از آن ساخته شود.

اکنون قطعه پایینی بافت و صندلی روی آنرا انتخاب کرده،راست کلیک کرده و گزینه Make Clipping Mask را برگزینید.

اکنون می بینید که بافت فقط در داخل قالب صندلی دیده می شود و بقیه محو شده است. 

مرحله قبل را روی قطعه بالایی صندلی تکرار کنید..

گام نهم:

اکنون برای دادن جلوه سه بعدی به صندلیها یک سایه ایجاد می کنیم.ما هنوز دو شکل دورخط دار بدون رنگ داریم که قبلا کپی گرفته ایم.

نیمه بالایی را انتخاب و یک linear gradient از سفید تا خاکستری شبیه به گرادیانت روکش صندلیها روی ان اعمال کنید.می توانید توسط از ابزار (Eyedropper Tool I) گرادیانت روکش صندلی را کپی برداری کنید.البته باید آنرا در حالت عمودی قرار دهید. Blending Mode آنرا نیز روی Multiply قرار دهید.

این کار را برای نیمه دیگر نیز انجام دهید..

گام دهم:

دو نیمه صندلی شبیه به هم هستند،اما اجازه دهید مقداری تنوع در آن ایجاد کنیم.برای انجام این کاراجزای نیمه پایین را انتخاب و آنرا کوچک و.نیمه بالایی را بر عکس قبلی بزرگتر نمایید.

گام یازدهم:

اکنون به سراغ فرمان اتومبیل می رویم.دو دایره بیرونی فرمان را انتخاب و و راست کلیک کرده و Make Compound Path را برگزینید(یا Control-8 را فشار دهید).شکل ایجاد شده را با گرادیانت شعاعی سه رنگ  با رنگهای خاکستری تیره، سفید و خاکستری روشن پر نمایید.دایره میانی فرمان را نیز با گرادیانت شعاعی (radial gradient) از خاکستری روشن تا خاکستری تیره رنگ آمیزی کنید.

گام دوازدهم:

اکنون سقف تاشو را درست می کنیم.یک کپی از قطعه پایین گرفته و آنرا در بالای بقیه قرار دهید ([-Control-C > Control-F > Shift-Control) .شکل را با گرادیانت خطی (linear gradient) عمودی از سفید تا خاکستری روشن رنگ کنید.سپس آنرا تا بالای نیمه پایین صندلی بالا برده و کمی کوچکتر کنید.

یک نمونه از شکل ایجاد و آنرا مطابق تصویر در زیر شکل خاکستری قرار داده و کمی به طرف پایین بکشید و رنگ قرمز تیره را برای آن در نظر بگیرید.یک نمونه دیگر از شکل بسازید و این با ر آنرا بر روی آن قرار دهید و کمی آنرا کوچکتر کنید.سپس گرادیانت آنرا بر عکس نمایید.

گام سیزدهم:

اکنون داخل ماشین را تیره تر می کنیم.قطعه اصلی ماشین را انتخاب و به منوی Object رفته و Path و سپس Offset Path را برگزینید.مقدار Offset را 5- در نظر بگیرید تا یک نمونه کوچکتر درون آن ایجاد شود.

قطعه جدید و قسمت بیرونی شیشه را با هم انتخاب و ابزار (Shape Builder Tool (Shift-M را برگزینید.کلید Alt را نگه داشته و روی تکه بالایی کلیک کنید تا حذف شود.با این روش قسمت داخلی ماشین شکل می گیرد.

گام چهاردهم:

در این مرحله چراغهای ماشین را ایجاد می کنیم.یک بیضی به ابعاد 8×35 رسم و گرادیانت خطی عمودی از خاکستری روشن تا سفید را بر آن اعمال می کنیم.یک کپی از آن گرفته و آنرا در زیر قرار می دهیم(Control-C > Control-B). نقطه پایین شکل زیرین را توسط Direct Selection Tool (A)  انتخاب و ضمن نگه داشتن Shift آنرا به پایین درگ نمایید.

در آخر،شکل بوجود آمده را با گرادیانت شعاعی با رنگ قرمز روشن شبیه به شاستی رنگ کنید.برای این امر از ابزار Eyedropper Tool (I). استفاده نمایید.اکنون می توانید چراغها را بر روی ماشین نصب کنید.

چراغها را طبق تصویر در جای خود قرار دهید.

گام پانزدهم:

اکنون یک قطعه کروم براق به جلو ماشین اضافه می کنیم.توسط ابزار Rounded Rectangle Tool یک نوار عمودی باریک در روی ماشین رسم کنید.

گرادیانت خطی با رنگهای خاکستری روشن،سفید،خاکستری تیره و خاکستری روشن را در جهت افقی مانند زیر بر روی آن اعمال کنید تا شبیه یک فلز براق شود.

3-اضافه کردن نقوش بر روی ماشین:

گام اول

ابزار (Pencil Tool (N را انتخاب و روی آیکون آن دبل کلیک کنید تا پنجره تنظیمات آن باز شود.زبانه Fidelity را بر روی smooth قرار دهید تا خطوطی که رسم می کنیم نرمتر شوند.سپس اشکال زیر را با آن رسم نمایید.

گام دوم:

سه طرح متفاوت دیگر رسم کنید.

گام سوم:

اول یک نقش روی گلگیر قرار دهید .طرح را انقدر بچرخانید و حرکت دهید تا شکل دلخواهتان بدست آید.به خاطر داشته باشید که توسط ابزار (Shape Builder Tool (Shift-M قسمتهای اضافی که در بیرون قرار گرفته را پاک کنید.

همه نقوش را در جای خود قرار داده و سپس انها را انتخاب و ابزار (Reflect Tool (O را برگزینید و در پنجره باز شده در قسمت axis گزینه Vertical را انتخاب کنید تا یک کپی آیینه وار از آن گرفته شود و سپس انرا در سمت دیگر قرار دهید.

گام چهارم:

اکنون به نقوشمان کمی بعد می دهیم.دو نقش روبروی هم را انتخاب و راست کلیک کرده و (Make a Compound Path (Control-8 را برگزینید.گرادیانت شعاعی از سفید تا صورتی مابل به خاکستری را بر آن اعمال نمایید تا یک نقش نقره ای شکل بگیرد.این گرادیانت را برای همه نقوش بکار برید.

گام پنجم:

اکنون درخشندگی یکسانی بر روی ماشین ایجا د می کنیم.بزرگترین قطعه ماشین را انتخاب و به منوی Object رفته و Path و سپس Offset Path را برگزینید.در پنجره باز شده مقدار Offset را 7- پیکسل در نظر گرفته و شکل حاصله را با گرادیانت خطی عمودی از صورتی تا سیاه رنگ کرده و Blending Mode آنرا روی Screen قرار دهید.اکنون یک افکت براق بر روی بدنه ایجاد شده.

برای قسمتهای دیگر نیز همین کار را انجام دهید.

گام ششم:

این درخشندگی را برای قسمت عقب ماشین نی استفاده کنید.فقط نقوش را در زیر آن قرار دهید.

گام هفتم:

اکنون لوله اگزوز را رسم می کنیم.

یک مستطیل به ابعاد 35 × 8 پیکسل رسم و آنرا با گرادیانت مشابه قطعه کروم رنگ آمیزی کنید.برای این کار از ابزار (Eyedropper Tool (I استفاده نمایید.

کلیدهای Alt-Shift را نگه داشته و شکل را به سمت راست درگ کنید تا یک نمونه از آن ساخته شود.دو قطعه ساخته شده را انتخاب و آنها را در زیر ماشین قرار دهید(]-Shift-Control).

گام هشتم:

در این مرحله شعله های خارج شده از اگزوز را رسم می کنیم.

یک بیضی مشکی رنگ با ابعاد 30 × 7  پیکسل رسم و نوک لوله اگزوز قرار دهید.یک بیضی کوچکتر با رنگ نارنجی نیز رسم و روی بیضی مشکی قرار دهید.

گام نهم:

دو بیضی را انتخاب و به منوی Object رفته و Blend و سپس Make را برگزینید.با این کار یک حالت نرم بین رنگها ایجاد می شود.

ما هنوز می توانیم عناصر موجود در گروه Blend را با رفتن به پنل لایه ها و انتخاب گروه Blend ویرایش کنیم.مثلا می توانیم یک بیضی زرد رنگ کوچک روی آن قرار دهیم.

نقاط واقع در گوشه ها و پایین شعله را کمی به پایین بکشید،برای این کار از ابزار (Direct Selection Tool (A استفاده کنید.

گام دهم:

برای ایجاد جلوه واقعی به شعله ،یک بکگراند ایجاد و زیر ماشین قرار دهید.برای رسیدن به این مقصود یک مستطیل به ابعاد کل صفحه با رنگ خاکستری رسم و زیر ماشین قرار دهید.

شعله را انتخاب و Blending Mode آنرا در حالت Screen قرار دهید.

4-تکمیل پس زمینه و افزودن جزئیات پایانی:

گام اول:

ما قبلا یک پس زمینه ساختیم .اکنون یک گرادیانت شعاعی از خاکستری تا خاکستری تیره روی آن اعمال کنید تا آسفالت کف خیابان شکل گیرد.

گام دوم:

اکنون یک سایه ملایم روی ماشین ایجاد می کنیم.همه قطعات ماشین را انتخاب و یک کپی از آنها گرفته و روی بقیه قرار دهید(Control-C > Control-F) و در پنل Pathfinder روی دکمه Unite کلیک نمایید تا یک شکل واحد درست شود.

 ابزار (/)Line Segment Tool  را انتخاب و یک خط عمودی قرمز در وسط ماشین رسم کنید.

گام سوم:

خط قرمز و سایه را با هم انتخاب ، کلید Alt را نگه داشته و روی سایه کلیک کنید تا یک Key Object ساخته شود.به پنل Align رفته و روی دکمه Horizontal Align Center کلیک نمایید تا خط دقیقا در مرکز شکل قرار گیرد.

در حالیکه دو شکل در حالت انتخاب قرار دارند ،به پنل Pathfinder رفته و Divide را کلیک نمایید تا سایه به دو قسمت تقسیم شود.نیمه سمت راست را حذف و Blending Mode نیمه سمت چپ را روی Multiply قرار دهید.

توسط این شکل سمت چپ ماشین تیره تر می شود.

گام چهارم:

به زمین زیر ماشین یک بافت اضافه می کنیم تا واقعی تر شود.یک کپی از مستطیل بکگراند ایجاد کرده (Control-C > Control-F)  و در پنل Swatches روی Swatch Libraries menu (واقع در سمت چپ و پایین پنل) کلیک کرده و Patterns و سپس Basic Graphics و در آخر Basic Graphics_Textures را برگزینید.در پنل باز شده بافت USGS 22 Gravel Beach را انتخاب نمایید تا روی مستطیل اعمال گردد.

گام پنجم:

اکنون یک سایه برای ماشین ایجاد می کنیم.یک بیضی کمی بزرگتر از ماشین رسم و آنرا در زیر ماشین قرار دهید.سپس یک گرادیانت با رنگ صورتی مایل به خاکستری در وسط و رنگ سفید در گوشه ها روی آن اعمال کنیدو Blending Mode را به Multiply تغییر دهید تا یک سایه زیر ماشین ایجاد شود.

اکنون نتیجه کار را ببینید

شما می توانید با این شگرد انواع ماشین از نمای بالا را با رنگهای متنوع رسم کنید.