احتمالا شما بازیهایی را دیده اید که در آن برای نشان دادن موقعیت دشمن و یا اشیای موجود در بازی از رادار استفاده شده است.این روش برای بازیهای استراتژیک بسیار کاربرد دارد.

چون ما باید موقعیت دشمنانی که خارج از محدوده دید ما هستند را بدانیم.در این تصویر یک رادار وجود دارد که موقعیت دشمن را نسبت به پلیر ما نشان می دهد.

 

لایه ها:

اول از همه،دو لایه با پارالاکس متفاوت ایجاد می کنیم.

نام لایه اول را "game" گذاشته و پارالاکس آنرا 100,100 و سپس نا م لایه دوم را "radar" و پارالاکس آنرا 0,0 در نظر بگیرید.

اکنون آبجکتهایی را که در لایه ها نیاز داریم را ایجاد می کنیم و یک پلیر و چند دشمن  به لایه "game" اضافه نمایید.

یک اسپرایت برای رادار ایجاد و آنرا در گوشه بالا و سمت چپ لیوت ، در لایه "radar" قرار دهید. برای نمایش دشمن در رادار نیز یک sprite کوچک ساخته و آنرا در لایه "radar" قرار داده و نام آنرا "radardots" بگذارید.

بسیار خوب اکنون به کدهای زیر نگاه کنید که این کدها برای نمایش دشمن در محل رادار می باشد:

 

 

ایجاد نقطه های رادار:

کد زیر برای ساخت نقطه های نشان دهنده دشمن در رادار است که با این کد تا زمانیکه تعداد دشمن از نقاط نشان دهنده آن در رادار بیشتر باشد نقطه ایجاد می شود:

 

 

نمایش نقطه های رادار:

این کد برای نمایش نقطه های نشان دهنده دشمن در رادار می باشد که یک کاندیشن برای پیک کردن همه دشمنان ایجاد و مانند شکل زیر این اکشن را به آن نسبت دهید:

 

 

از بین بردن نقاط:

با این کاندیشن وقتی دشمن نابود شد نقطه نشان دهنده آن در رادار نیز از بین میرود:

 

 

نمایش نقطه ها فقط در رادار:

این کاندیشن برای این است که نقاط اگر در محل رادار قرار داشته باشند نمایش و در غیر این صورت محو شوند:

 

 

با موفقیت یک رادار را ساختید!