رفتار Bullet :

این رفتار به شئ مورد نظر امکان تیر میدهد یعنی می تواند آن شئ را در زاویه دلخواه شلیک (حرکت کنید) کرد همچنین امکاناتی مثل تنظیم سرعت تیر و گرانش و شتاب را در دسترس شما قرار میدهد . این رفتار یک رفتار خوب و مناسب برای پیاده کردن تیر تفنگ است ولی در موارد مختلف دیگر مثل حرکت شئ نیز استفاده می شود:

شما می توانید در تصویر زیر یک نمونه از حرکت تیر را مشاهده کنید:

در تصویر بالا شئ ای که مثل تیر حرکت می کند رفتار Bullet را دارد.


پنجره ویژگی های Bullet :

این رفتار شامل 6 خواص است که:

 • Speed : سرعت اولیه تیر بر حسب پیکسل بر ثانیه که اگر منفی باشد به سمت چپ حرکت می کند و اگر منفی نباشد به سمت راست.
 • Acceleration : شتاب تیر بر حسب پیکسل بر ثانیه بر ثانیه را مشخص می کند که اگر 0 باشد سرعت تیر ثابت است ولی اگر مقداری مثبت باشد در طول زمان سرعت آن به همان اندازه افزایش میابد و اگر منفی باشد در طول زمان سرعت به همان مقدار از آن کاسته می شود.
 • Gravity :نیروی گرانش یا جادبه را برای تیر مشخص می کند اگر اگر مقداری مثبت باشد تیر به سمت پایین کشش پیدا می کند و اگر منفی باشد به سمت بالا کشش پیدا می کند و اگر مقدار 0 باشد در یک جهت بدون کشش حرکت می کند.
 • Bounce off solids : اگر فعال (Yes) باشد تیر با شئ یا جسم جامدی (Solid) برخورد دارد یعنی بازتاب می شود همچنین زاویه بازتاب آن نیز به چگونگی قرار گیری آن جسم یا شئ مربوط می شود.
 • Set angle : اگر غیر فعال (No) باشد تیر هرگز نمی تواند راویه خود را تغییر دهد ولی اگر فعال (Yes) باشد تیر می تواند نسب به حرکت خود زاویه داشته باشد یعنی اگر قرار باشد در تصویر بالا شخصیت ما حرکت کند و زاویه خود را تغییر دهد تیر نیز با آن سازگار می شود.
 • Initial state : شما می توانید این رفتار را روی شئ مورد نظر فعال (enabled) یا غیر فعال (disabled) کنید که اگر غیر فعال کنید دیگر تیر عمل نمی کند تا اینکه شما در رویداد نویسی (event sheet) زمان آن را مشخص کنید.

شرط های این رفتار Bullet:

این رفتار شامل دو شرط است که:

 • Compare speed : برای مقایسه یا برسی سرعت تیر استفاده می شود که بر حسب پیکسل بر ثانیه.
 • Compare distance travelled : مقایسه یا برسی فاصله اولیه تیر (x1) تا فاصله فعلی آن (x2) که برای برسی موقعیت فعلی تیر یا محل قرار گیری آن یا.. بکار میرود.

وظیفه های این رفتار Bullet :

این رفتار شامل 7 وظیفه (action) است که شامل:

 • Bounce off object : تغییر حرکت تیر از به سمت مخالف آن مثلا اگر تیر به سمت چپ حرکت می کند با زدن فلان دکمه به سمت راست حرکت می کند.
 • Set acceleration : تنظیم شتاب تیر بر حسب پیکسل بر ثانیه که در بالا توضیح دادیم.
 • Set angle of motion : تنظیم حرکت تیر در زاویه مشخص کرده.
 • Set distance travelled : مشخص کردن مکان اولیه حرکت تیر مثلا اگر تیر از نقطه 0 شروع به حرکت می کند می توانید نقطه شروع ابندایی (x1) آن را تغییر دهید.
 • Set enabled : شما می توانید این رفتار را روی شئ مورد نظر فعال (enabled) یا غیر فعال (disabled) کنید که اگر غیر فعال کنید دیگر تیر عمل نمی کند تا اینکه شما در رویداد نویسی (event sheet) زمان آن را مشخص کنید.
 • Set gravity : گرانش یا جاذبه تیر را نسبت به شتاب آن مشخص می کند که در بالا توضیح دادیم.
 • Set speed : تنظیم سرعت تیر بر حسب پیکسل بر ثانیه که در مورد منفی یا مثبت بودن آن در بالا توضیح دادیم.

دستورات این رفتار Bullet:

 • Acceleration : دریافت مقدار شتاب تیر مثلا sprite.Bullet.Acceleration
 • AngleOfMotion : دریافت مقدار زاویه تیر مثلا sprite.Bullet.AngleOfMotion
 • DistanceTravelled : دریافت مقدار جابجایی تیر در نقطه فعلی (x2) که در بالا توضیح دادیم.
 • Speed : دریافت مقدار فعلی سرعت حرکت تیر بر حسب پیکسل بر ثانیه.

sprite.Bullet.Speed