رفتار Pin :

از این رفتار به عنوان چسب استفاده می کنیم یعنی می توانیم این رفتار را به یک شئ داده و آن را با استفاده از این رفتار به یک شئ دیگر در فاصله و زاویه مشخص شده بچسبانیم.

کار با این رفتار بسیار آسان است فقط کافی است به شئ ای که قرار است به شئ دیگر چسبانده شود رفتار pin داده شود و در رویداد نویسی زمان چسبیدن را مشخص کرد.

این رفتار در پنجره ویژگی ها (properties) خواصی ندارد.


شرط های این رفتار (Pin conditions):

این رفتار فقط یک شرط دارد:

  • Is pinned : اگر شئ به شئ دیگر چسبیده بود (event) و چون با Is شروع شده یعنی هر لحظه این رویداد در حال اجرا است.

وظیفه های این رفتار (Pin actions):

این رفتار دو وظیفه دارد که شامل:

  • Pin to object : با این اکشن (action) می توانید شئ را به شئ مورد نظر بچسبانید که وقتی داخل این پنجره می شوید دو پارامتر وجود دارد: اولی برای انتخاب شئ ای که قرار است این شئ به آن چسبیده شود است و دومی نیز شامل 5 قسمت است که:
  1. Position & angle : چسباندن به مکان و زاویه شئ مورد نظر (بطور پیشفرض)
  2. Position only : چسباندن به مکان شئ مورد نظر (برای چسباندن ثابت این گزینه مناسب است)
  3. Angle only : تغییر زاویه شئ ای که این رفتار را دارد به زاویه شئ مورد نظر (برای استفاده از زاویه یک شئ دیگر مناسب است)
  4. Rope style: این گزینه مانند یک طناب است که با حرکت شئ مورد نظر این نیز حرکت می کند (گزینه خوبی برای دنبال کردن شئ دیگر است)
  5. Bar style : این گزینه نیز دقیقا مثل گزینه بالا است با این تفاوت که وقتی با شئ مورد نظر به این شئ که رفتار pin را دارد نزدیک می شویم از ما فاصله میگیرد.
  • Unpin : با این اکشن (action) می توانید شئ را از یکدیگر جدا کنید اگر به هم چسبیده اند.

دستورات این رفتار (Pin expressions):

  • PinnedUID : دریافت شناسه شئ (UII) که شئ ما به آن چسبیده است که در مورد شناسه ها (UII) در آینده توضیح خواهیم داد و بصورت زیر است:

Object.Pin.PinnedUID