رفتار Persist :

این رفتار باعث می شود تا شئ (منظور مکانش و تعدادش) در جابجایی لایوت ها تغییر نکند مثلا اگر شما بین لایوت جابجا شوید لایوت ها دوباره ریستارت می شوند ولی اگر این رفتار را به شئ بدهید در صورت جابجایی هیچ تغییری نمی کنند.

مثلا اگر شئ دشمن شما 100 تا خون داشته باشد و خون آن ها را شما کم کنید و به لایوت دیگه بروید و دوباره برگرید خون دشمن ریستارت میشه یعنی دوباره 100 میشه ولی اگر به آن رفتار ماندگاری (Persist) را اضافه کنید خون آن تغییری نمی کند در بین جابجایی لایوت ها. می توان به جز متغیر , مکان و تعداد آن ها را نیز ثابت یا ماندگار نگه داشت.

این رفتار هیچ شرط (conditions) یا وظیفه ای (actions) یا خواصی در پنجره ویژگی ها به شئ شما اضافه نمی کند.