پلاگین rex_touchwrap :

این پلاگین نیز دقیقا مثل پلاگین لمس (touch) است فقط دو امکان بیشتر دارد:

  • قابلیت برسی برداشتن لمس از روی شئ (On touch released at object)
  • تغییر فعال یا غیر فعال بودن شئ (Set Enable)

همچنین این پلاگین با امکان اولی (released) می توان برای اشیاء حالت های مختلفی بوجود آورد تا بازی جذاب تر بنظر برسد مثلا اگر روی دکمه های منو کلیک شد اندازه آن ها تغییر کند یا رنگ آن ها پر رنگ یا کمرنگ شود.

چنان چه با روش نصب پلاگین آشنا نیستید اینجا را مطالعه کنید.