رفتار Drag & Drop :

این رفتار به اشیاء این امکان را میدهد که در دستگاه های مختلف (موبایل یا...) با ماوس یا لمس آن را در مکان دلخواه جابجا کنید یعنی آن گرفته و به مکان دلخواه برده سپس رها کنید.می توانید اشیاء های متعددی را در یک دستگاه جابجا کنید.

می توان در بازی های استراتزیکی از این رفتار به عنوان اصلی و پایه ترین قسمت بازی نام برد و در سبک های مختلف بازی از آن استفاده می شود.
 

ویژگی های این رفتار (Drag & Drop properties):

این رفتار دو خواص در پنجره ویژگی ها دارد که شامل:

 • Axes : با این خواص می توانید جابجایی محور ها را برای شئ مشخص کنید که سه گزینه دارد :
 1. جابجایی در همه محور (Both)
 2. جابجایی در محور افقی (horizontally)
 3. جابجایی در محور عمودی (vertically)
 • Initial state :شما می توانید این رفتار را روی شئ مورد نظر فعال (enabled) یا غیر فعال (disabled) کنید که اگر غیر فعال کنید دیگر نمی توان آن را جابجا کرد تا وقتی که در رویداد نویسی آن را فعال کنید.

شرط های این رفتار (Drag & Drop conditions):

این رفتار شامل 4 شرط است که هر کدام که با is شروع می شوند بصورت مداوم اجرا می شوند ولی هر کدام که با On شروع می شوند فقط یکبار اجرا می شوند:

 • Is dragging : زمانی که در حال جابجایی شئ با ماوس یا لمس است.
 • Is enabled : اگر این رفتار فعال بود.
 • On drag start : وقتی شروع به جابجایی شئ کردید.
 • On drop : وقتی شئ مورد نظر را جابجا کردید سپس ماوس یا لمس را از روی آن برداشتید.

وظیفه های این رفتار (Drag & Drop actions):

این رفتار شامل 2 وظیفه (action) است که :

 • Set enabled : می توانید عملکرد رفتار شئ مورد نظر را فعال (enabled) یا غیر فعال (disabled) کنید که اگر غیر فعال کنید دیگر نمی توان آن را جابجا کرد.
 • Drop : وقتی در حال جابجایی است می توان با این رفتار آن را توقف کرد.

دستورات این رفتار (Drag & Drop expressions):

این رفتار هیچ دستوری در پارامتر ها ندارد.