رفتار NoSave :

اگر در بازی خود از شئ سیستم (system) به عنوان ذخیره بازی استفاده کرده اید که دارای دو گزینه save و Load است می توانید با دادن این رفتار به شئ مورد نظر مانع از ذخیره شدن آن شئ موقع ذخیره کردن بازی و بارگزاری آن شوید یعنی اگر بازی را ذخیره کردید و دفعه بعد که خواستید ادامه بازی را را انجام دهید اگر اشیاء شما این رفتار را داشته باشد ذخیره نشده اند و به حالت اولیه بر می گردند:

این رفتار در بعضی از سبک های بازی بسیار مفید است سعی کنید این رفتار را به تصاویر زمینه بازی خود که هیچ سهمی در ذخیره بازی ندارند اضافه کنید تا بر سرعت عملکرد بارگزاری تاثیر بگذارد یا اشیاء دیگر...

این رفتار هیچ شرط (conditions) یا وظیفه ای (actions) یا خواص در پنجره ویژگی ها به شئ شما اضافه نمی کند.

در مورد روش ذخیره سازی بازی نیز در آینده بطور کامل توضیح خواهیم داد.