رفتار Flash :

این رفتار باعث می شود که شئ چشمک (روشن و خاموش شدن یک شئ) بزند در یک دوره زمانی مشخص و می توان آن را به عنوان یک رفتار خوب و مناسب برای هر سبک بازی نام برد:

کار با این رفتار بسیار ساده است و نیاز به دستورات و اونت نویسی خاصی ندارد همچنین این رفتار خواص در پنجره ویژگی ها ندارد و دستور نویسی نیز در پنجره پارامتر ندارد.

شرط های این رفتار (Flash conditions) :

این رفتار فقط یک رویداد دارد:

  • Is flashing : اگر شئ در حال فلش زدن (چشمک زدن) بود (event) فلان اتفاف بیوفته , چون با IS شروع می شود یعنی این شرط در هر لحظه جریان دارد.
  • On flash ended : وقتی زمان فلش زدن تمام شد (event) فلان اتفاق بیوفته , چون با On شروع می شود یعنی این شرط یکبار فقط اجرا می شود.

وظیفه های این رفتار (Flash actions):

این رفتار فقط یک وظیفه دارد که:

  • Flash : باعث می شود شئ مورد نظر فلش بزند مثلا اگر تیر دشمن به ما خورد (event) شخصیت ما فلش (چشمک) بزند (action) , شامل 3 پارامتر است : 1)شروع فلش 2)پایان فلش 3)زمان پایان فلش که بطور پیشفرض 0.1 است که فلش مناسب و کوتاه است.
  • Stop flashing : باعث می شود فلش نزند (استوپ شود) مثلا اگر دشمن به ما برخورد کرد (event) شخصیت ما دیگر فلش نزند (action).