رفتار solid :

این رفتار باعث می شود شئ ما رفتار جامد داشته باشد.در جهان واقعی اجسام جامد بهم برخورد می کنند و از داخل یکدیگر عبور نمی کنند و بهم واکنش نشان میدهند.

این رفتار با اشیاء هایی که رفتار های زیر را دارند واکنش نشان میدهد:

  • 8Direction
  • Bullet
  • Car
  • Line-of-sight
  • Platform
  • Pathfinding

توجه کنید این رفتار جامد با رفتار فیزیک (Physics) عمل نمی کند یعنی اگر جسم شما رفتار فیزیک داشته باشد با جسمی که رفتار جامد داشته باشد برخورد نمی کنند ولی برای رفتار فیزیک نیز می توان جسم جامد ایجاد کرد که در مورد آن نیز توضیح خواهیم داد.

رفتار جامد در پنجره ویژگی ها فقط یک خواص فعال (enabled) یا غیر فعال (disabled) دارد.یکی از رفتار های مهم کانستراکت2 رفتار جامد است که به هر اشیاء که اضافه شود آن شئ جامد می شود به عنوان مثال ماشین ها بهم برخورد می کنند زیرا جامد هستند یا انسان روی زمین می ایستد زیرا زمین رفتار جامد دارد.

پنجره ویژگی های Solid :

این رفتار فقط یک خواص در پنجره ویژگی ها دارد :

  • حالت پیفرض (Initial state): شما می توانید این رفتار را روی شئ مورد نظر فعال (enabled) یا غیر فعال (disabled) کنید که اگر غیر فعال کنید دیگر حالت جامد ندارد یعنی اجسام در صورت برخورد واکنش نشان نمی دهند.

شرط های این رفتار (Solid conditions) :

این رفتار فقط یک رویداد دارد:

  • Is enabled : اگر این رفتار فعال بود (Event) فلان اتفاق رخ بده (action) و یک بیشتر جنبه شرطی دارد و چون با IS شروع می شود یعنی این شرط در هر لحظه جریان دارد.

وظیفه های این رفتار (Solid actions):

این رفتار فقط یک وظیفه دارد که:

  • Set enabled : برای تغییر حالت پیشفرض فعال یا غیر فعال بودن بکار میرود مثلا اگر روی دکمه غیر فعال کلیک شد (event) مثلا رفتار شئ ما غیر فعال (disabled) بشه چون غیر فعال شده دیگه حالت جامد ندارد یعنی اجسام در صورت برخورد واکنش نشان نمی دهند.