میانبر های کیبورد (Keyboard Shortcuts):

برای دسترسی سریع به بعضی از امکانات پیشنهاد می شود که از میابنر های کیبورد استفاده کنید:

  • Hold : نگه داشتن
  • Num Pad : کلید های اعداد شمارشی
  • or : یا
  • Arrow keys : کلید های چهار جهت <^>

عمومی (General):

قابل استفاده در تمام بخش ها است که شامل:
Ctrl + X : کات کردن
Ctrl + C : کپی کردن
Ctrl + V : چسباندن
Ctrl + Drag with mouse left button : کپی گرفتن از یک شئ یا رویداد یا...

Ctrl + Z : بازگشت به تغییر حالت قبلی
Ctrl + Y : رفتن به تغییر جلویی

Ctrl + A : انتخاب همه

Ctrl + N : ایجاد پروژه جدید
Ctrl + O : باز کردن پروژه های داخل سیستم
Ctrl + S : ذخیره پروژه

Alt + F4 : بستن برنامه

با زدن کلید Alt میانبر های روبان (ribbon) را مشاهده می کنید و برای باز و بسته کردن روبان از M استفاده کنید.

F4 : پیش نمایش و تست بازی از لایوت فعلی
Ctrl + F4 : تست با اشکال زدایی (Debug) از لایوت فعلی
F5 : پیش نمایش بازی و تست بازی از اولین لایوت
Ctrl + F5 : تست و اشکال زدایی از اولین لایوت
F6 : خروجی گرفتن از پروژه (export)

+Ctrl + Mouse Wheel Up or Num pad  : زوم کردن و بزرگنمایی
-Ctrl + Mouse Wheel Down or Num pad: زوم کردن و کوچکنمایی
نگه داشتن کلید shift در میزان بززگنمایی تاثیر می گذارد.

Ctrl + 0 : بازگشت از حالت زوم به حالت اولیه 100%

برای جابجایی بین کادر محیط از لاستیک ماوس استفاده کنید.

Delete : حذف کردن یک آیتم (منظور از آیتم هر چیزی که قابل انتخاب شدن است )
F2 : تغییر نام یک آیتم

Ctrl + click : انتخاب کردن دسته جمعی آیتم
Shift + click : برگردانند آخرین آیتم های انتخاب شده

Escape : برداشتن و لغو انتخاب شده های آیتم

Ctrl + Tab : جابجا شدن بین دو صفحه لایوت و رویداد نویسی


محیط لایوت (Layout view):

این میانبر ها فقط در لایوت کار می کنند برای آشنایی با محیط لایوت (layout) اینجا را مطالعه کنید:

Ctrl + E یا Shift + Tab : رفتن از لایوت به صفحه رویداد نویسی (Event sheet)

Arrow keys : استفاده از کلید های جها <^> در جابجایی یک آیتم به اندازه 1پیکسل

Hold shift : انتخاب آیتم بصورت تک تک.
Hold tab یا click a selected object : جابجا کردن شئ روی هم یا زیر هم در یک لایه (z order)
Hold alt while moving selection : در حالت کاشی (grid) شدن لایوت می توانید با نگه داشتن این کلید اشیاء را هر مکان که دوست دارید جابجا کنید.
Hold control while resizing selection : با نگه داشتن این کلید می توانید بطور دقیق و در یک راستا شئ را بزرگ یا کوچک کنید.

Ctrl + D : لغو آیتم های انتخاب شده

در پنجره کاشی ها (Tilemap):
1 : لغو و برداشتن ایجاد کاشی در لایوت
2 ایجاد کاشی در لایوت
3 ایجاد کاشی و بزرگنمایی از مرکز در لایوت
4 پاک کردن کاشی های لایوت
X : بزرگ کردن کاشی
Y : عوض شدن کاشی در محور X
Z : چرخش کاشی در 4 جهت

Shift + right click : جابجا کردن شئ کاشی در لایوت


رویداد نویسی (Event Sheet View):
این میانبر ها فقط در رویداد نویسی کار می کنند برای آشنایی با محیط رویداد نویسی (Event sheet) اینجا را مطالعه کنید:

Ctrl + L یا Shift + Tab : رفتن از صفحه رویدادنویسی به لایوت و جابجایی این دو صفحه

Ctrl + F : رفتن به تب Event در روبان (ribbon)

Ctrl + F2 : نشانگر کردن یک بلوک اونت

F3 : نشانگر گذاشتن جزئی
F8 : اسکرین شات گرفتن از بلوک اونت

در پنجره رویداد نویسی یا وظیفه:
Alt + Left : بازگشت به صفحه قبل یا لغو
Alt + Righ : جلو رفتن صفحه یا تایید

Up arrow key and Down arrow key : جابجا شدن بین اشیاء داخل پنجره
Left arrow key and Right arrow key : جابجا شدن بین اشیاء داخل پنجره

Enter : تایید کردن یا انتخاب شئ

Escape : بستن پنجره دیالوگ

وقتی روی یک رویداد (event) کلیک کنید می توانیم:

A : اضافه کردن یک وظیفه (Action) دیگر به آن
B : اضافه کردن یک شرط خالی (blank subevent) به آن
C : اضافه کردن یک رویداد دیگر (condition) به آن
D : فعال یا غیر فعال کردن (items disabled) یک رویداد
+E or Num pad : اضافه کردن یک رویداد دیگر به رویداد بالای آن
-Shift + E or Num pad : اضافه کردن رویداد دیگر به رویداد پایین آن
G : اضافه کردن یک گروه (group) جدید
I : چپه کردن یک رویداد (Invert selected)
N : اضافه کردن یک صفحه رویداد نویسی دیگر به این صفحه (include)
R : تغییر شئ (Replace object) بصورت مستقیم
Q : اضافه کردن توضیحات به رویداد (comment)
S : اضافه کردن شرط (subevent) به رویداد
V : اضافه کردن متغیر (variable)
X : اضافه کردن "در غیر اینصورت" (Else)

Y : اضافه کردن "یا" بین چند رویداد (or)


پنجره پارامتر (Parameters dialog):

وقتی پنجره پارامتر در رویداد نویسی باز است می توانید:

F4 : نمایش یا بستن پنل دستورات

Tab : جابجا شدن بین قسمت های مختلف پنجره پارامتر
Shift + Tab : جابجا شدن قسمت های مختلف بجز نوشته راهنما که به رنگ آبی است.
Escape : لغو کردن و بستن پنجره
Enter : تایید 


تصویر و انیمیشن (Image and Animations editor):

وقتی داخل ویرایشگر تصویر هستید می توانید:

مشخص کردن یک نقطه (image points) در تصویر:
Num pad 1 or End : پایین چپ تصویر
Num pad 2 : پایین مرکز تصویر
Num pad 3 or Page down : پایین راست تصویر
Num pad 4 : چپ مرکز تصویر
Num pad 5 : مرکز تصویر
Num pad 6 : راست مرکز تصویر
Num pad 7 or Home : بالای چپ تصویر
Num pad 8 : بالای مرکز تصویر
Num pad 9 or Page up : بالای راست تصویر
Arrow keys : استفاده از جهت های کیبورد برای جابجایی 1 پیکسل نقطه در تصویر
نگه داشتن کلید shift کیبورد و انتخاب نقطه در تصویر باعث می شود تا آن نقطه برای تمام فریم های یک انیمیشن اعمال شود.

Shift + Crop button : پاک کردن فضای خالی همه ی فریم ها یا تصاویر یک انیمیشن (transparent)
Shift + Mirror button :برای جابجا کردن همه ی فریم ها یا تصاویر یک انیمیشن در محور X
Shift + Rotate Clockwise button : چرخش همه ی فریم ها یا تصاویر یک انیمیشن به سمت عقربه ساعت
Shift + Rotate Anticlockwise button : چرخش همه ی فریم ها یا تصاویر یک انیمیشن به مخالف عقربه ساعت

پنجره لیست انیمیشن ها:
- Ctrl + Left or : رفتن به فریم بعدی انیمیشن
+ Ctrl + Right or : رفتن به فریم قبلی انیمیشن
P : نمایش و اجرا انیمیشن