رفتار Rotate :

با دادن این رفتار به یک شئ , بصورت خودکار شئ شروع به چرخش می کند که خیلی ساده است و در سبک های مختلف بازی استفاده می شود و کاربردی است:

پنجره ویژگی های Rotate :

این رفتار دو خواص در پنجره ویژگی ها دارد که می توانید مقدار پیشفرض هر یک را مشخص کنید :

  • Speed : سرعت چرخش را مشخص می کند. همچنین برای چرخش به سمت عقربه ساعت با + و چرخش به سمت مخالف عقربه ساعت - شروع می شود.
  • Acceleration : تغییر سرعت چرخش در هر ثانیه ثانیه به مقداری که معین می کنید اضافه می شود که برای سرعت بخشیدن به سمت عقربه ساعت + و سرعت بخشیدن به سمت مخالف عقربه ساعت - استفاده کنید.

شرط های این رفتار (Rotate conditions) :

این رفتار هیچ شرطی ندارد.

وظیفه های این رفتار (Rotate actions):

این رفتار دو وظیفه دارد که شامل:

  • Set acceleration : شتاب را می توانید در حین بازی تغییر بدهید با این وظیفه مثلا اگر فلان دکمه را زدیم (event) شتاب 50 شود (action).
  • Set speed : سرعت چرخش را در حین بازی می توانید تغییر بدهید مثلا اگر فلان دکنه را زدیم (event) سرعت چرخش 90 شود (action).

دستورات این رفتار (Rotate expressions):

شما می توانید از میزان سرعت و شتاب این رفتار به عنوان یک دستور در پارامتر های دیگر استفاده کنید مثلا سرعت چرخش خورشید (sprite2) همان مقدار سرعت چرخش ماه (sprite1) باشد (sprite1.Rotate.speed).