رفتار Jump-thru :

این رفتار بیشتر برای بازی های سبک دونده (پلتفرم) استفاده می شود (بازی هایی مثل قارچ خور و ...) که اگر به یک شئ آن را اضافه کنید شخصیت بازی می تواند وقتی زیر شئ قرار داشت به روی آن بپرد و به ایستد:

توجه کنید این رفتار فقط با رفتار پلتفرم هم خوانی دارد و برای رفتار های دیگر کار نمی کند ولی رفتار solid برای بیشتر رفتار ها کار می کند.

این رفتار با رفتار جامد (solid) فرق دارد زیر اگر شخصیت بازی ما زیر شئ جامد بپرد چون جسم جامد است به آن برخورد می کند پس برای پرش روی آن باید از کنار ها پرید ولی رفتار پرش (Jump-thru) هم از زیر میشه پرید و هم از کناره ها که در تصویر زیر یک نمونه از آن را مشاهده می کنید:پنجره ویژگی های Jump-thru :

این رفتار فقط یک خواص در پنجره ویژگی ها دارد :

  • حالت پیفرض (Initial state): شما می توانید این رفتار را روی شئ مورد نظر فعال (enabled) یا غیر فعال (disabled) کنید که اگر غیر فعال کنید دیگر شخصیت ما نمی تواند روی آن بایستد.

شرط های این رفتار (Jump-thru conditions) :

این رفتار فقط یک رویداد دارد:

  • Is enabled : اگر این رفتار فعال بود (Event) مثلا شخصیت ما خونش کم بشه (action) و یک بیشتر جنبه شرطی دارد و چون با IS شروع می شود یعنی این شرط در هر لحظه جریان دارد.

وظیفه های این رفتار (Jump-thru actions):

این رفتار فقط یک وظیفه دارد که:

  • Set enabled : برای تغییر حالت پیشفرض فعال یا غیر فعال بودن بکار میرود مثلا اگر روی دکمه غیر فعال کلیک شد (event) مثلا شئ ما غیر فعال (disabled) بشه چون غیر فعال شده دیگه پس نمیشه روش ایستاد.