رفتار Wrap :

اگر این رفتار را به شئ مورد نظر اضافه کنید وقتی شئ از یک سمت لایوت خارج شد از سمت مخالف آن دوباره وارد لایوت می شود و بیشتر برای اشیاء ای که در داخل لایوت حرکت می کنند مناسب است (بالا مخالف پایین - چپ مخالف راست):

این رفتار هیچ شرط (conditions) یا وظیفه ای (actions) به شئ شما اضافه نمی کند فقط وقتی به شئ اضافه می کنید می توانید در پنجره ویژگی ها (Properties Bar) آن را تنظیم کنید که فقط یک خواص دارد:

خواص Wrap to :

این خواص دارای دو گزینه است :

  • layout
  • viewport

اگر گزینه اولی یعنی layout فعال بود شئ وقتی کامل از یک سمت (مثلا راست) لایوت خارج شد دوباره از سمت مخالف (چپ) آن وارد لایوت می شود.

اگر گزینه دومی یعنی viewport فعال بود شئ وقتی از دید چشم ما خارج شد دوباره وارد لایوت می شود که برای درک بیشتر تصویر زیر را مشاهده کنید:وقتی اسپریت ما حرکت کرد (رنگ آبی) به انتهای لایوت رسیده حالا از سمت راست (مخالف) دوباره وارد لایوت می شود که همان گزینه layout است ولی وقتی اسپریت ما حرکت کرد (رنگ قرمز) به انتهای دید ما (منظور اندازه نمایش پروژه هست که همان خط چین های لایوت است) رسید حالا از سمت راست (مخالف) دوباره وارد می شود.