رفتار Bound to Layout :

این رفتار مانع از خازج شدن شئ از داخل محیط لایوت (Layout) است و بیشتر برای اشیاء ای که در داخل لایوت حرکت می کنند مناسب است:

این رفتار هیچ شرط (conditions) یا وظیفه ای (actions) به شئ شما اضافه نمی کند فقط وقتی به شئ اضافه می کنید می توانید در پنجره ویژگی ها (Properties Bar) آن را تنظیم کنید که فقط یک خواص دارد:

خواص Bound by :

این خواص دارای دو گزینه است :

  1. Edge
  2. Origin

اگر گزینه اول یعنی Edge فعال بود یعنی شئ به وقتی به لبه های لایوت برخورد می کند دیگر نمی تواند از آن خارج شود مانند تصویر:اگر گزینه دوم یعنی Origin فعال باشد شئ فقط تا نقطه منشاء یا مرکز از لایوت خارج می شود و اگر لایوت به نقطه برخورد کند دیگر شئ می ایستد و عبور نمی کند برای آشنایی با نقطه منشاء و تغییر آن در تصویر می توانید اینجا را مطالعه کنید.

در تصویر زیر شئ اسپریت ما نقطه منشاء آن وسط است س شئ تا آن نقطه از لایوت می تواند خارج شود:


دانلود سورس:


(رمز : scirra.blog.ir)