وارد کردن تصاویر فشرده به پنجره انیمینش (Import Sprite Strip):

همانطور که در آموزش های قبل گفتیم وقتی در محیط ویرایشگر تصویر هستم و می خواهیم تصاویر انیمیشن خود را وارد پنجره انیمیشن ها (Import frames) کنیم دو گزینه دارد که گزینه اولی (...from files) برای وارد کردن دست جمعی تصاویر از داخل سیستم خود استفاده می شود که هر تصویر به یک فریم تبدیل می شود و گزینه دوم (...from sprite strip) نیز برای وارد کردن یک تصویر فشرده که شامل چند فریمی که در آن فشرده شده است.

گزینه اول که مشخص هست ولی در مورد گزینه دوم (...from sprite strip):

پنجره (Animation frames) به شما این امکان را میدهد که تصاویر خود vh بصورت شبکه یا فشرده وارد کنید.شما پس از اینکه در پنجره فریم انیمیشن (Animation frames)  که در تصویر زیر مشاهده می کنید:


راست کلیک کنید و گزینه Import frames /from sprite strip را انتخاب کنید می توانید از محیط سیستم خود یک تصویر را انتخاب کنید که همان تصویر فشرده شما است و وقتی انتخاب کردین پنجره زیر باز می شود که شامل دو سلول افقی (horizontal) و عمودی (vertical) است:

.

به عنوان مثال در تصویر زیر یک تصویر فشرده که سلول افقی آن 7 فرام کنار هم است و سلول عمودی آن نیز 1 است:

یا در تصویر زیر یک تصویر فشرده که سلول افقی آن 4 فرام کنار هم است و سلول عمودی آن نیز 4 است:

هر دو سلول (افقی و عمودی) به صورت فریم فریم در میایند یعنی هر کدام یک تصویر جداگانه تبدیل می شوند.

چند نمونه از تصویر فشرده شده را در زیر برای دانلود گذاشتیم که خود آن را تست کرده و با آشنا شوید: