در صفحه رویداد نویسی (event sheet) می توانید گروه های (Group) مختلفی بسازید یا آن ها را ویرایش کنید و رویداد های خود را عضو آن گروه کنید تا بتوانید آن رویداد ها را کنترول (فعال یا غیر فعال) کنید.

در تصویر زیر یک نمونه گروه را مشاهده می کنید که 2 رویداد عضو آن هست:

برای ساختن گروه می توانید در صفحه رویداد نویسی (Event sheet) راست کلیک کرده سپس گزینه Add Group را انتخاب کنید یا از نوار روبان تب Event گزینه Add Group را انتخاب کنید تا یک پنجره مثل زیر باز شود:

Name : در این قسمت نام گروه را مشخص می کنید که در تصویر اولی ما آن را "گروه دشمنان" گذاشتیم و این اسم در بعضی از شرط یا اونت ها بکار میرود مثلا با توجه به اسم گروه می توان آن گروه را  کنترول (فعال یا غیرفعال) کرد.

Description : در این قسمت توضیحات گروه را یادداشت می کنید که الزامی نیست و اختیاری است مثلا در تصویر اولی ما برای گروه خود هیچچ توضیحی یادداشت نکرده ایم.

Active on start : برای فعال کردن یا غیرفعال کردن گروه بکار میرود که کاربرد های فراوانی دارد و اگر تیک آن باشد مثل تصویر بالا یعنی فعال است و برعکس.

تا وقتی که فعال نباشد رویداد های عضو آن نیز عمل نمی کنند تا زمانی که خودمان مشخص کنیم مثلا وقتی زمان مرحله تمام شد این گروه فعال شود یا....

گروه هایی که غیرفعال هستند در صفحه رویداد نویسی رنگ فونت آن ها یا روشنایی آن ها کمرنگ است که به سادگی قابل تشخیص است.