پنجره پیکربندی (Configuration):

در این پنجره می توان پیکر بندی مختلفی برای پروژه خود فعال کنید که این امکان در آینده گسترش پیدا می کند(پس فعلا در مورد آن توضیح نمیدهیم چون سایت سیرا نیز در همین حد توضیج داده است)