این تایل برای محیط بازی پلتفرم است که برای محیط زمستان است که شامل:

  • 18 نوع مختلف کف زمین دارد.
  • 10 نوع شئ مختلف شامل در و .... دارد.
  • حالت تصویر زمینه مناسب برای دوربیت ثابت.
  • علاوه بر فایل PNG کنار آن فرمت های مختلف cdr. و ai. و EPS و SVG نیز وجود دارد.