این تایل برای محیط بازی پلتفرم است که برای محیط کارخانه است که شامل:

    • 28 نوع مختلف کف زمین دارد.
    • 9 نوع شئ مختلف شامل در و .... دارد.
    • علاوه بر فایل PNG کنار آن فرمت های مختلف cdr. و ai. و EPS و SVG نیز وجود دارد.