مشخصات

موضوع

هیجان انگیز

قیمت 1000
توسعه دهنده اندروید آلبرت

ســــــیاه پــــــوش 1

اولین بازی از سری بازی های سیاه پوش

ساختمان را پایین بیایید ... هرجه سریعتر بدوید ... از پنجره ها بپرید ... از حرکات پارکور لذت ببرید ...