مشخصات

موضوع

تفنگی

قیمت 1000
توسعه دهنده روزنو

بازی جعبه های رنگی یک بازی با گرافیک زیبا و رنگارنگ، شما را با چالشی فیزیکی برای بیرون انداختن جعبه های سبز رنگ از محیط بازی روبرو می کند.
در این بازی شما میتوانید با لمس کردن جعبه ها ، آنها را به چهار قسمت تقسیم کرده و با کمک فیزیک و راه حل های منطقی، مراحل را حل کنید.
مهارت شما آنجا مشخص خواهد شد که در یک زمان مشخص که برای هر مرحله متفاوت می باشد مرحله را با بهترین رکورد به پایان برسانید.
پس این شما و این بازی جعبه های رنگی.....!