مشخصات

موضوع

تفنگی

قیمت 1000
توسعه دهنده روزنو

( بازی برگزیده هفته از نگاه کافه بازار )
پرنده های سبز و آبی را به آشیانه برسان!
در حین بازی مواظب باش که خوک ها به پرنده ها برخورد نکنن یا اشتباهی اونا رو وارد آشیانه نکنی!
اینم بگم که میتونی نوارهای سبز رنگ رو با لمس کردن از بین ببری تا راه رو برای به پایان رسوندن بازی برات هموارتر بشه.
سایر برنامه های ما رو از خاطر نبری..